نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ارسنجان (واقع در استان فارس)

این فایل شامل نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان ارسنجان می باشد.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی